• JPD

Programi podrške na lokalu

Organska proizvodnja u Srbiji ima jak potencijal rasta i na lokalnom nivou može predstavljati veliku šansu za razvoj. Pored toga što doprinosi održivom korišćenju i očuvanju prirodnih resursa, korist od organske proizvodnje je svakako i razvoj ruralnih područja u kojima vlada visoka stopa nezaposlenosti, a postoje svi uslove za proizvodnju organske hrane. Ipak, proizvodnja organske hrane ima samo 0,3% učešća u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Šta lokalne samouprave mogu da učine kako bi podstakle organsku proizvodnju na svojoj teritoriji?

U podsticanju razvoja organske proizvodnje kao jedne od najperspektivnijih delatnosti za dalji rast, veoma važnu ulogu igraju programi podrške i podsticajna sredstva na nivou lokalnih samouprava.

Preporuka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i NALED-a je da lokalne samouprave u svojim Programima podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koje treba da donesu do marta 2021. godine za 2021. godinu, predvide veće iznose subvencija za organsku proizvodnju.

Kao primer dobrog programa podrške, lokalne samouprave mogu koristiti model Programa Grada Novog Sada koji se odnosi na organsku proizvodnju, sa predlozima izmena u cilju pojedinačnog prilagođavanja svakoj lokalnoj samoupravi. Grad Novi Sad predstavlja odličan primer kada je u pitanju pomoć organskim proizvođačima jer podstiče proizvođače sa svoje teritorije da se bave ovom proizvodnjom tako što se iz budžeta grada obezbeđuju sredstva za subvencionisanje u iznosu od 100 odsto troškova sertifikacije proizvodnje, nabavke semena, đubriva, kao i dela troškova za nabavku neophodne opreme.

U nastavku možete preuzeti dokumenta potrebna za prilagođavanje modela Programa podrške za sporovođenje poljoprivredne politike i politike rurralnog razvoja, na osnovu Programa Grada Novog Sada.