• JPD

Najčešća pitanja o javnim nabavkama

1. Članom 239. stav 2. ZJN je definisano da su danom početka primene ovog zakona naručioci dužni da plan javnih nabavki usklade sa njegovim odredbama. Na koji način će se vršiti usklađivanje planova? Da li će se u planu navoditi samo one nabavke (pozicije) koje će naručilac pokrenuti po odredbama novog ZJN, ili će se navoditi i pozicije koje su pokrenute po starom (važećem) zakonu ili i one koje su već sprovedene po odredbama ZJN? Takođe, s obzirom na to da je u prvoj polovini godine moglo doći i izmena plana, da li i na koji način se unose te pojedinačne izmene ili se unosi samo ažurirani plan (sa svim izmenama ili izmenama u vezi sa pozicijima koje još nisu pokrenute)?

U plan javnih nabavki koji se objavlјuje na novom Portalu javnih nabavki unose se samo one javne nabavke (pozicije iz plana) za koje do 1. jula 2020. godine nije pokrenut postupak javne nabavke. Ukoliko se postupak javne nabavke, koji je pokrenut u skladu sa odredbama starog Zakona, okonča obustavom postupka nakon 1. jula 2020. godine, naručilac može da izmeni plan javnih nabavki, u skladu sa članom 88. novog Zakona, ukoliko i dalјe ima potrebu za predmetnom javnom nabavkom.


2. Po kom propisu će se nakon 1.7.2020. godine zaklјučivati ugovori po osnovu zaklјučenog okvirnog sporazuma? Najpre, kada je reč o okvirnom sporazumu bez otvaranja konkurencije kako i gde će se objavlјivati obaveštenja o zaklјučenom ugovoru (po starom ili novom ZJN?). Naročito, kako će se otvarati konkurencija kod okvirnih sporazuma, da li na Portalu javnih nabavki po odredbama novog ZJN, da li po odredbama starog ZJN na način koji je naručilac naveo u okvirnom sporazumu, te da li će se odluka o dodeli ugovora nakon „mini tendera“ objavlјivati na starom ili novom Portalu?

Nakon 1. jula 2020. godine na postupak dodele ugovora po osnovu okvirnih sporazuma koji su zaklјučeni u skladu sa odredbama starog ZJN primenjivaće se odredbe tog zakona. Kada je u pitanju okvirni sporazum bez otvaranja konkurencije, obaveštenja o zalјučenom ugovoru će se objavlјivati u skladu sa odredbama starog ZJN, na Portalu javnih nabavki koji je ustanovlјen u skladu sa odredbama tog zakona. Ista je situacija i sa okvirnim sporazumima sa otvaranjem konkurencije, tzv. „mini tender“. Sve obaveze koje proističu iz starog ZJN, npr. objavlјivanje odluke o dodeli ugovora, objavlјivanje obaveštenja o zaklјučenom ugovoru itd, sprovodiće se na starom Portalu javnih nabavki, prema odredbama starog ZJN.


3. Na koji način se okončava postupak nabavke društvenih i drugih posebnih usluga? Da li se donosi odluka o dodeli ugovora i da li postoji pravna zaštita u vezi sa ovim uslugama? Da li će Uprava za javne nabavke izraditi određene smernice ili uputstva za sprovođenje postupaka nabavki društvenih i drugih posebnih usluga koje su veoma malo uređene zakonom?

U postupku javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, odnosno odluku o obustavi postupka, u zavisnosti od toga da li su ispunjeni uslovi za donošenje jedne ili druge odluke. Ova odluka se, kao i u svakom postupku javne nabavke objavlјuje na Portalu javnih nabavki. Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki ovih usluga je takođe obezbeđena. Prilikom javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga naručilac primenjuje opšte odredbe za sprovođenje postupaka javnih nabavki propisanih ZJN, izuzev kada su u pitanju specifičnosti predviđene članom 75. ZJN (npr. rokovi za podnošenje ponuda, grupisanje i kvartalno objavlјivanje obaveštenja o dodeli ugovora, sadržina javnog poziva i dr.). Svaki naručilac je dužan da svojim internim aktom, tj. aktom kojim bliže uređuje način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora, uredi i nabavke društvenih i drugih posebnih usluga.


4. Da li naručioci dostavlјaju kvartalne izveštaje za 2. kvartal i da li će ih dostavlјati i za 3. i 4. kvartal, pa i za naredne kvartale u narednim godinama kada nastupe određene okolnosti koje iziskuju obaveštavanje po starom ZJN (zaklјučenje ugovora, izmene ugovora...)?

Naručioci će i nakon 1. jula 2020. godine biti u obavezi da za sve ugovore koji su zaklјučeni u postupcima javnih nabavki sprovedenih po osnovu odredaba starog ZJN dostavlјaju kvartalne izveštaje, najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja u kome su ti ugovori zaklјučeni. Kako veliki broj postupaka javne nabavke koji su pokrenuti u skladu sa odredbama starog ZJN nije okončan do dana početka primene novog ZJN, naručioci će dostavlјati kvartalne izveštaje na isti način i u istim rokovima kao što su to činili do dana početka primene novog ZJN.


5. Pretpostavka je da je Republički fond za zdravstveno osiguranje javni naručilac, a takođe da su javni naručioci i zdravstvene ustanove, koje se većinskim delom finansiraju iz sredstava javnih naručilaca. Da li smo u pravu?

Republički fond za zdravstveno osiguranje je javni naručilac, kao i zdravstvene ustanove.


6. Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd se bavi poštanskom delatnošću, ali pored rezervisanog servisa obavlјa i druge usluge koje su konkurentne na tržištu. U kojim slučajevima sprovodimo javne nabavke kao sektorski naručilac, a u kojim kao drugi naručioci?

Javno preduzeće koje obavlјa sektorsku delatnost je sektorski naručilac u smislu člana 4. stav 1. tačka 1) ZJN, dakle javni naručilac koji obavlјa sektorsku delatnost. Ukoliko javni naručilac koji obavlјa sektorsku delatnost pored delatnosti koja se smatra sektorskom u smislu odredaba čl. 165 -172. ZJN obavlјa i druge delatnosti, prilikom planiranja i sprovođenja postuka javne nabavke treba poći od toga da li se određena nabavka sprovodi u svrhu obavlјanja sektorske ili neke druge delatnosti. Ukoliko se nabavka sprovodi za potrebe obavlјanja sektorske delatnosti, naručilac primenjuje odredbe ZJN koje se odnose na sektorske naručioce. Ukoliko se nabavka sprovodi za potrebe obavlјanja drugih delatnosti, naručilac primenjuje odredbe ZJN koje se odnose na javne naručioce. Ukoliko je određena nabavka namenjena obavlјanju više delatnosti, sektorski naručilac, u skladu sa odredbama člana 25. ZJN, ima mogućnost da postupi na dva načina. Prvi način podrazumeva da naručilac za potrebe svake od delatnosti sprovode poseban postupak i dodeli zasebne ugovore, u skladu sa pravilima koja se odnose na odgovarajuću delatnost. Drugi način podrazumeva da naručilac sprovede jedan postupak i dodeli jedan ugovor. U ovom drugom slučaju, prilikom rešavanja pitanja da li će konkretna javna nabavka biti sprovedena primenom odredaba koje se odnose na sektorske ili primenom odredaba koje se odnose na javne naručioce, primenjuju se pravila predviđena članom 25. st. 2. i 3. ZJN.


7. Odredbe Zakona se primenjuju od 01.07.2020. godine. Ukoliko je Odluka o pokretanju postupka doneta 30. 06. 2020. godine da li se postupak javne nabavke sprovodi po Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i da li se sva prateća dokumentacija koja je u vezi pokrenutom Odlukom objavlјuje na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke koji je u upotrebi po navedenom zakonu?

Prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o javnim nabavkama uređena su i pitanja u vezi sa započetim postupcima javnih nabavki. Naime, članom 239. stav 1. tačka 1) novog Zakona o javnim nabavkama propisano je da će se postupci javnih nabavki koji su započeti do dana početka primene ovog zakona okončati po propisima po kojima su započeti. To znači da će se svi postupci javnih nabavki koji su pokrenuti do 1. jula 2020. godine sprovoditi u skladu sa odredbama starog Zakona o javnim nabavkama, što podrazumeva i da će se oglasi o javnim nabavkama, konkursna dokumentacija, oduke o dodeli ugovora, odnosno obustavi postupka i dr. objavlјivati na starom Portalu javnih nabavki.


8. Na koji način će se Naručioc registrovati na novi portal UJN?

Proces registracije možete pogledati na video uputstvu na novom Portalu javnih nabavki gde je detalјno objašnjen svaki korak registracije, na objavlјenom video snimku sa održanog vebinara 11.06.2020. godine, kao i na tutorijalima sa vebinara koji se nalaze na sledećim linkovima:
https://www.youtube.com/watch?v=V8atMnCHK9o&t=630s
https://jpd.rs/primena-zakona-o-javnim-nabavkama.php


9. Članom 91 - Pokretanje postupka javne nabavke, stavom 4. navodi se: „Postupak javne nabavke smatra se pokrenutim SLANјEM NA OBJAVLjIVANјE JAVNOG POZIVA“. Pitanje je šta se pod definicijom SLANјE podrazumeva s obzirom da se cela korenspodencija vodi preko Portala Uprave za javne nabavke, odnosno, da li se pod tim SLANјEM podrazumeva POSTAVLjANјE poziva i KD na NOVI PORTAL UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE. Terminološki nije jasna reč SLANјE jer NARUČIOCI će RADITI SAMOSTALNO NA NOVOM PORTALU tj postavlјati potrebna dokumenta. Molimo da definišete na koji postupak se odnosi definicija SLANјE.

Postupak javne nabavke smatra se pokrenutim slanjem na objavlјivanje javnog poziva i drugih oglasa koji se koriste kao javni poziv, osim u slučaju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja javnog poziva kada se postupak smatra pokrenutim danom slanja poziva za podnošenje ponuda.

Dakle, rokovi se prema novom Zakonu o javnim nabavkama računaju od datuma slanja oglasa. S tim u vezi potrebno je napomenuti da postoji razlika između datuma slanja i datuma objavlјivanja oglasa o javnoj nabavci. Oglasi o javnoj nabavci koji su sastavlјeni i poslati na objavlјivanje do 20.00 časova biće objavlјeni na Portalu javnih nabavki narednog dana. Bez obzira na dan sastavlјanja oglasa o javnoj nabavci, naručilac može da bira dan slanja oglasa na objavlјivanje, koji može biti isti ili bilo koji drugi dan koji odredi naručilac.

Dan sastavlјanja i dan slanja oglasa o javnoj nabavci može biti radni dan i neradni dan.


10. Članom 140. Zakona navedeno je da Kancelarija za javne nabavke - treba da kreira uputstvo, način otvaranja ponuda, sadržinu zapisnika i druga pitanja od značaja za postupak otvaranja ponuda. Kada se planira postavlјanje ovih dokumenata na portal?

Podzakonski akti za primenu novog Zakona o javnim nabavkama, pored ostalih i Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki i Pravilnik o postupku otvaranja ponuda, su nakon objavlјivanja u „Službenom glasniku RS“ objavlјeni i na internet stranici Kancelarije za javne nabavke. Podzakonske akte možete pročitati na linku:
http://www.ujn.gov.rs/propisi/podzakonski-akti/


11. Ukoliko podnosimo zajedničku ponudu sa inostranim ponuđačem kako će se on registrovati na novom Portalu javnih nabavki?

Inostrani ponuđači se na Portalu javnih nabavki mogu registrovati na isti način kao i domaći ponuđači.


12. Da li je portal javnih nabavki dvojezičan?

Portal javnih nabavki nije dvojezičan, već sadrži dva pisma, latinicu i ćirilicu.


13. Na koji način registrujemo podizvođača na portalu jn i da li moraju da potvrde učešće u postupku?

Ako privredni subjekt nastupa kao grupa privrednih subjekata, ili sa podizvođačem ili se oslanja na druge subjekte čije kapacitete koristi, svi moraju biti registrovani na Portalu javnih nabavki, i svaki od njih sam sebe registruje. Podizvođač sam priprema izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i prilikom popunjavanja na istoj označava da učestvuje u svojstvu podizvođača.


14. Da li u trenutku potvrde da član zajedničke ponude pristaje da ide u postupak sa nama imamo potvrdu odmah u sandučetu?

Da, dobija se automatski potvrda da je član zajedničke ponude pristao da nastupa sa određenim privrednim subjektom u konkretnom postupku javne nabavke.


15. Da li dokumentaciju na portal kačimo u vordu ili pdf-u? Imamo li pravo da vord pretvorimo u pdf?

U skladu sa Uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki korisnici Portala objavlјuju i razmenjuju na Portalu sledeće forme datoteka: mp3, aif, ogg, z, zip, rar, 7z, csv, xml, dat, ai, bmp, tgif, jpeg, jpg, png, psd, svg, tif, tiff, cer, htm, html, xhtml, indd, max, obj, pps, ppt, pptx, pptm, odp, xls, xlsx, xlsb, ods, bak, avi, mkv, mov, mpg, mpeg, swf, wmv, flv, doc, docx, dot, pdf, odt, rtf, txt, tex, dwg, dxf, 3ds, prj.


16. Na koji način se dostavlјaju katalozi?

Ukoliko se misli na elektronski katalog, odredbama ZJN predviđeno je da naručilac može da zahteva ili da dozvoli da se ponude podnose u formi elektronskih kataloga ili da ponude sadrže elektronske kataloge. U tom slučaju naručilac je dužan da to navede u javnom pozivu, odnosno pozivu za podnošenje prijava. Takođe, naručilac je dužan da u dokumentaciji o nabavci navede sve potrebne informacije u vezi sa formatom elektronskog kataloga i dr.

Kada su u pitanju drugi katalozi (npr. katalog proizvođača), ponuđač će taj dokument sačuvati na svom računaru i učitati ga prilikom pripreme elektronske ponude.


17. Da li ćemo bez obzira na novi portal moći da fizički dostavlјamo svu dokumentaciju?

Ne postoji alternativni način sprovođenja postupka bez korišćenja elektronskih sredstava. U članu 45. ZJN predviđeni su slučajevi u kojima komunikacija i razmena podataka elektronskim sredstavima na Portalu javnih nabavki, koje se odnose na podnošenje dela ponude, odnosno prijave nisu obavezi. Pojedinačna dokumentacija, odnosno delovi ponude koji ne budu mogli da se podnese elektronskim putem (npr. menica, modeli, uzorci i sl.) dostavlјaće se naručiocu putem pošte, kurirske službe i sl.


18. Kako ćemo vršiti uvid u dokumentaciju?

Članom 149. Novog ZJN propisano je da je nakon objavlјivanja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, odnosno odluke o obustavi postupka, naručilac dužan da roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, privrednom subjektu koji je podneo ponudu odnosno prijavu u postupku javne nabavke, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, odnosno preuzimanje dokumentacije na odgovarajući način, s tim da je naručilac obavezan da zaštiti poverlјive podatke, u skladu sa odredbama ovog zakona. Zahtev za uvid u dokumentaciju dostavlјa se putem Portala javnih nabavki, a istim putem se omogućava i uvid u istu.


19. Da li na novi portal može da se registruje bilo koje zainteresovano lice i u koju sve dokumentaciju će imati uvid?

Portal javnih nabavki, po pitanju mogućnosti korišćenja funkcionalnosti Portala, pravi razliku između javnih i registrovanih korisnika. Javnim korisnicima je omogućen pregled postupka i preuzimanje oglasa, kao i pretraživanje, pregled i preuzimanje objavlјenih planova. Međutim, za preuzimanje konkursne dokumentacije potrebna je registracija na Portalu javnih nabavki. Registracija na Portalu javnih nabavki je besplatna.


20. Molim predstavnike uprave za javne nabavke da nam pojasne self cleaning.

Self cleaning ili mera dokazivanja pouzdanosti, odnosi se na situaciju kada kod nekog privrednog subjekta postoji neki od osnova za isklјučenje. Naime, u određenim slučajevima privredni subjekt može dokazati da je, uprkos tome što postoji neki od osnova za isklјučenje, pouzdana strana za zaklјučenje ugovora i opisivaće mere koje je preduzeo da bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje osnova za isklјučenje. Naručilac će kasnije, na osnovu priloženih mera, ocenjivati da li je konkretni privredni subjekt kompetentan ili ne da učestvuje u postupku javne nabavke. Članom 113. ZJN propisano je koji osnovi za isklјučenje mogu biti predmet self cleaning-a (osnovi iz člana 111. stav 1. tač. 1), 3) i 4) ZJN i osnovi iz člana 112. ZJN).

21. Da li će na portalu biti objavlјivani i pozivi za učešće u javnim nabavkama na koje se ne primenjuje ZJN?

Naručioci koji sprovode nabavke koje su na osnovu čl. 11-21. ZJN izuzete od primene odredaba ZJN imaju mogućnost da za te nabavke na Portalu javnih nabavki objave obaveštenje za dobrovolјnu prethodnu transparentnost i obaveštenje o dodeli ugovora.


22. Kada se izrađuje prvi plan JN na Portalu? da li je to od primene novog Zakona ili je potrebno izvršiti usaglasavanje postojećeg plana kroz Portal?

Na novom Portalu javnih nabavki unosi se usklađeni plan javnih nabavki, tačnije stavke plana koje će biti pokrenute po novom Zakonu o javnim nabavkama. Dakle, nema potrebe unositi one pozicije iz plana javnih nabavki za koje je postupak pokrenut pre 1. jula 2020. godine.


23. Kako će se organizovati dostavlјanje uzoraka naruciocu, radi ispitivanja kvaliteta?

Ukoliko postoje delovi ponude koje nije moguće dostaviti elektronskim putem, kao što su uzorci, projekti, makete i slično, ti delovi ponude će se dostaviti naručiocu putem pošte, kurirske službe, i sl. Dakle, u takvim slučajevima komunikacija u postupku javne nabavke se odvija putem pošte, kurirske službe, odnosno njihovim kombinovanjem sa elektronskim sredstvima.


24. Da li komisija potpisuje zapisnik i da li će biti potreban elektronski potpis za članove komisije?

Zapisnik o otvaranju ponuda se odmah nakon otvaranja ponuda automatski formira od strane Portala javnih nabavki i stavlјa na raspolaganje naručiocu i svim ponuđačima. Postupak otvaranja ponuda, kao i sadržina zapisnika o otvaranju ponuda uređeni su Pravilnikom o postupku otvaranja ponuda. Članovi komisije za javnu nabavku ne potpisuju zapisnik.


25. Kad se podnose ponude na koje se Zakon ne primenjuje (do 1.000.000,00 odnosno do 3.000.000,00 dinara)? Da li i one moraju ići preko Portala ili mogu i fizičkim putem biti dostavlјene)

Postupci nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje ne sprovode se preko Portala javnih nabavki. Naručilac će posebnim (internim) aktom bliže urediti i način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje.


26. Da li se ponude u postupcima nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama podnose putem Portala javnih nabavki?

Ponude u postupcima nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje ne podnose preko Portala javnih nabavki.


27. Ako se u konkursnoj zahteva dostavlјanje sredstva finansijskog obezbeđenja, kako će se ono dostavlјati putem Portala?

Sredstvo finansijskog obezbeđenja koja se ne može dostaviti elektronskim putem (npr. menica) dostavlјa se naručiocu na isti način kao i ostali delovi ponude koji se ne mogu podneti elektronski. Dakle, dostavlјaju se naručiocu putem pošte, kuriske službe i sl.


28. Da li se u Plan nabavki unose i nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (nabavke ispod 1 mil. ili 3 miliona)?

Nabavke na koje se ZJN ne primenjuje ne unose se u plan javnih nabavki. To se odnosi kako na nabavke čija je procenjena vrednost ispod pragova propisanih članom 27. ZJN, tako i na nabavke koje su izuzete po osnovu odredaba čl. 11-21. ZJN.


29. Da li jedan ponuđač može imati više korisničikih naloga. U slučaju da ima više komercijalista u svojoj firmi koji se bave javnim nabavkama.

Moguća je registracija otvaranjem više korisničkih naloga u okviru jedne organizacije.


30. Šta znači da i lica čije kapacitete koristimo mora biti registrovano na portalu, mora podneti izjavu za kvalitativni izbor...? Na koga se tačno misli?

U konkretnom slučaju nije reč ni o zajedničkoj ponudi, niti o ponudi sa podizvođačem, već o privrednom subjektu koji će ustupiti svoje kapacitete ponuđaču. Na primer, kada ponuđač koristi dostavno vozilo nekog drugog privrednog subjekta po osnovu ugovora o zakupu. Privredni subjekt koji koristi kapacitete drugih subjekata dužan je da uz ponudu, odnosno prijavu dostavi za tog subjekta zasebnu izjavu koja sadrži podatke za relevantne kapacitete na koje se oslanja. Izjava o ispunjenosti kriterijuma javno je dostupna na sajtu Kancelarije za javne nabavke u delu podzakonski akti.
http://www.ujn.gov.rs/propisi/podzakonski-akti/


31. Situacija je takva da je jedan privredni subjekat (ponuđač) registrovao više korisnika. Da li označavanje nekog postupka kao favorite od strane jednog korisnika znači da će samo taj korisnik videti to u svojim postupcima i da će samo on dobijati alerte za taj postupak? Drugim rečima, kako možemo definisati koji korisnik će dobijati obaveštenja?

U situaciji kada je privredni subjekt registrovao više korisnika na Portalu javnih nabavki, svaki od korisnika će dobijati obaveštenja samo o onim postupcima koje je označio kao favorite. Drugim rečima, da bi više korisnika registrovanih od strane jednog ponuđača dobijalo obaveštenja o određenom postupku javne nabavke, potrebno je da svaki od njih iskaže zainteresovanost za taj postupak.


32. Zašto se rokovi za ponuđače po zakonu računaju od dana slanja na objavlјivanje, umesto od dana objavlјivanja, obzirom da je poziv vidlјiv narednog dana od slanja na objavlјivanje?

Rokovi za podnošenje ponuda i prijava se, u skladu sa odredbama ZJN, računaju od dana slanja na objavlјivanje oglasa. Ovakvo rešenje je rezulatat potrebe za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa direktivama EU u oblasti javnih nabavki.


33. Da li se sredstva obezbeđenja za ozbilјnost ponude moraju dostaviti lično? Ovlašćeno lice Naručioca ne mora da fizički potpisuje plan javnih nabavki?

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbilјnost ponude koje se ne može dostaviti elektronskim putem dostavlјa se naručiocu na isti način kao i ostali delovi ponude koji se ne mogu podneti elektronski. Dakle dostavlјaju se naručiocu putem pošte, kuriske službe i sl.

Plan javnih nabavki, kao i njegove izmene ili dopune, objavlјuju se na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja. Naručilac svojim internim aktom, koji je dužan da donese saglasno odredbama člana 49. ZJN uređuje postupak pripreme i donošenja plana, tako da se navedenim aktom regulišu i pitanja u vezi sa potpisivanjem plana javnih nabavki. Podaci iz plana javnih nabavki se unose na Portal javnih nabavki, na način koji je detalјno opisan u korisničkom Uputstvu koje je inkorporirano u sam Portal, tako da ovlašćeno lice naručioca ne popisuje plan javnih nabavki na Portalu.


34. Da li to onda znači da Komisija mora da prisustvuje otvaranju ponuda (ako je opcija da ponuđači mogu da dođu)

U skladu sa Pravilnikom o postupku otvaranja ponuda, otvaranju ponuda prisustvuje najmanje jedan član komisije za javnu nabavku (ili lice koje sprovodi postupak javne nabavke).


35. Da li će portalu biti moguće pristupati preko npr. mobilnih telefona, odnosno da li je prilagođena prikazu na takvim uređajima?

Za sada ne postoji aplikacija koja bi omogućila korišćenje Portala javnih nabavki putem mobilnih telefona.


36. Da li i za ponuđače važi pravilo o slanju i objavlјivanju?

Komunikacija i razmena podataka između naručioca i ponuđača odvija se direktno preko Portala javnih nabavki. Prilikom podnošenja ponuda i prijava, kao i prilikom preduzimanja drugih radnji u postupku od strane ponuđača, npr. postavlјanja pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, ponuđač ne šalјe na dokument na objavlјivanje, već ga upućuje direktno naručiocu preko Portala javnih nabavki. U ovom slučaju ne postoji vremenska distanca između vremena slanja i prijema.


37. Ako je rok za predaju ponuda 11.6. li moramo poslati dokumente prethodni dan -10.6. da bi ponuda bila blagovremena?

Delovi ponude koji se ne mogu dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki moraju biti primlјeni od strane naručioca pre isteka roka za podnošenje ponude. Ukoliko delovi ponude koji se ne mogu podneti elektronskim putem stignu kod naručioca nakon isteka roka za podnošenje ponuda, takva ponuda će se smatrati neblagovremenom. Delovi ponude koji se podnose elektronskim putem mogu se dostaviti i na dan otvaranja ponuda, do isteka roka za otvaranje ponuda.


38. U oblasti zdravstva, kada su u pitanju nabavke lekova i medicinskih sredstava, većina nabavki biće po vrednosti u kategoriji za koje je rok za dostavlјanje ponuda 10-15 dana. Zakon omogućava skraćenje roka za dostavlјanje ponuda za 5 dana ukoliko se ponude dostavlјaju elektronski, 1 dan se gubi računanjem roka od datuma slanja na objavlјivanje. To znači da ćemo za većinu nabavki imati 2 dana za pripremu!

U skladu sa odredbama ZJN, u slučaju sprovođenja otvorenog postupka mogućnost skraćenja roka za podnošenje ponuda za pet dana ukoliko se ponude podnose elektronski, postoji samo kada su u pitanju rokovi od 35, odnosno 25 dana. Dakle rok od 10, kao ni rok od 15 dana u otvorenom postupku ne može biti dodatno skraćen.


39. Da li naručilac vidi koji je ponuđač preuzeo konkursnu dokumentaciju?

Naručilac nema uvid u identitet lica koje je preuzelo konkursnu dokumentaciju.


40. Da li može zvezda da se stavi za određenu uslugu - npr. mobilna telefonija, za sve naručioce?

Na Portalu javnih nabavki omogućeno je podešavanje filtera za pretragu, pored ostalog i prema predmetu, odnosno nazivu postupka javne nabavke. Kada korisnik Portala javnih nabavki sačuva filter koji se odnosi na određeni predmet javne nabavke, on će dobijati obaveštenja o svim pokrenutim postupcima za taj predmet javne nabavke. Na Portalu javnih nabavki nalazi se Uputstvo za korisnike Portala u kome je detalјno opisano na koji način se mogu kreirati filteri za informacije o javnim nabavkama i planovima javnih nabavki.


41. Da li novi portal ima ćiriličnu verziju prikaza?

Portal javnih nabavki sadrži i ćiriličnu i latiničnu verziju prikaza.


42. Kako ćemo dati ponudu kada je nabavka oblikovana po partijama, na primer 479 partija? Osim cene zahteva se JKL broj za svaki ponuđeni lek, naziv proizvođača za svaki ponuđeni lek tj. JKL broj a ponekad i oblik, doza i pakovanje?

Prilikom pripreme ponude ponuđač za svaku od partija unosi tražene podatke na načnin određen u konkursnoj dokumentaciji.


43. Ako se obrazac ponude popunjava direktno na portalu i tako i učitava, sledi da ga ne potpisuje i overava ovlašćeno lice (zakonski zastupnik)?

Ovlašćeno lice ponuđača ne potpisuje niti overava obrazac ponude. Ponuđač na osnovu podataka koje je uneo na Portal javnih nabavki kreira obrazac ponude, koji je sastavni deo e-Ponude.


44. Da li će po donošenju odluke o dodeli ugovora, biti moguće da se izvrši uvid u celokupnu dokumentaciju drugih ponuđača?

Nakon objavlјivanja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma, odnosno odluke o obustavi postupka naručilac je dužan da u roku od dva dana od dana prijema pisanog zahteva, privrednom subjektu koji je podneo ponudu/prijavu, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, odnosno preuzimanje dokumentacije na odgovarajući način, s tim da je naručilac obavezan da zaštiti poverlјive podatke. Zahtev za uvid u dokumentaciju dostavlјa se putem Portala javnih nabavki, a istim putem se omogućava i uvid u istu.


45. Da li UJN razmišlјa o vraćanju preferencijala za domaće proizvođače za proizvode koji su od životnog značaja za stanovništvo?

Novim ZJN nije predviđena mogućnost korišćenja preferencijala za domaće ponuđače, pa tako ni za domaće proizvođače. Vraćanje preferencijala za domaće ponuđače nije u nadležnosti Kancelarije za javne nabavke.


46. Kako će se osigurati tajnost ponuđača u slučaju kada je neophodna dostava sredstava obezbeđenja (npr.menica za ozbilјnost ponude)?

Naručilac će internim aktom kojim bliže uređuje način planiranja postupanja sa delovima ponuda koji nisu podneti elektronskim putem.


47. Kako se proverava tačnost navedenih referenci po ugovorima?

Tačnost navedenih referenci po ugovorima, kao i ispunjenost drugih kriterijuma za izbor privrednog subjekta, naručilac ispituje u fazi stručne ocene ponuda, na isti način kao što je to činio prilikom primene starog ZJN.


48. Na koji način se kontroliše da li je onaj koji se prvi registruje ovlašćeno lice firme?

Portal javnih nabavki ne kontroliše da li je lice koje se prvo registrovalo kao korisnik ovlašćeno lice ponuđača.