• JPD

Mreža inspektora Srbije (MINS)

Mreža inspektora Srbije (MINS) je nevladina, nestranačka, strukovna organizacija koja broji preko 1600 lokalnih, pokrajinskih i republičkih inspektora, čiji je cilj unapređenje kompetencija, materijalnog statusa i uslova rada, afirmacija i zaštita ugleda inspektora i njihove samostalnosti u radu, kao i postizanje pravne sigurnosti inspektora u Republici Srbiji.

Ciljevi udruženja su unapređenje kompetencija inspektora, afirmacija inspekcijskog nadzora kao struke, zalaganje za unapređenje materijalnog statusa inspektora, zaštita prava na samostalno i nepristrasno obavljanje inspekcijskog nadzora, unapređenje zakonodavnog okvira, podizanje nivoa poverenja građana u rad inspektora i unapređenje profesionalne etike, zalaganje za usklađivanje inspekcijskog nadzora sa propisima u Evropskoj uniji, kao relevantnim međunarodnim standardom, saradnja i razmena iskustava sa strukovnim i stručnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu.