• JPD

Sastanak inspektora za zaštitu životne sredine organizovan u okviru Meseca voda

U okviru Meseca voda, poslednji i četvrti sastanak održan je sa inspektorima za zaštitu životne sredine 27. februara na temu načina poboljšanja inspekcijskog nadzora u oblasti otpadnih voda. Kako komunalne i industrijske vode koje se ispuštaju bez prethodnog tretmana predstavljaju glavne zagađivače vodenih površina, a o ovom problemu se brine ukupno šest republičkih inspektora u celoj Srbiji, Mreža inspektora Srbije (MINS), Udruženje 3E i NALED u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ predlažu da se uz povećanje broja inspektora nadležnost poveri lokalnim inspekcijskim službama.

Na sastanku inspektora, viđenje stanja iz oblasti svoje nadležnosti nad ispuštanjem otpadnih voda predstavile su Ljiljana Rujević, republička inspektorka za zaštitu životne sredine i Olivera Kikanović, lokalna inspektorka iz Šapca. Nebojša Redžić iz Agencije za zaštitu životne sredine je upoznao inspektore sa novom regulativom u ovoj oblasti kojom će se povećati broj obveznika izveštavanja o ispuštanju otpadnih voda na skoro 4.500 hiljade privrednih subjekata, dok je Nataša Đokić, ekspertkinja za životnu sredinu predstavila novu Anlizu stanja otpadnih voda koja je izrađena u okviru pomenutog projekta za jačanje javno-privatnog dijaloga u Srbiji.

Na sastanku je istaknuto da se ove godine očekuje zapošljavanje 28 novih republičkih inspektora, za koje su već sistematizovana radna mesta, ali da to i dalje neće rešiti sve probleme. Predlog MINS-a, Udruženja 3E i NALED-a sastoji se u tome da se omogući, makar uslovni, prenos nadležnosti s republičkih na lokalne inspektore u onim gradovima i opštinama gde ima dovoljno inspektora i sredstava za njihov rad i gde su prisutni veliki zagađivači. To bi naravno podrazumevalo da se izrade i dodatni kriterijumi na osnovu kojih bi se vršio prenos nadležnosti, a rad lokalnih inspektora bi bio pod nadzorom republičkih. Takođe, predlog je i da se dodatno stimuliše saradnja lokalnih samouprava i da one opštine koje nemaju dovoljno inspektora potraže pomoć inspektora iz susedne lokalne samouprave koja ima kapacitete.

Takođe, na sastanku se razgovaralo i o inicijativi za unapređenje inspekcijskog nadzora u smislu podsticanja savetodavne uloge inspektora i ukazivanje na propuste umesto kažnjavanja. Mnoga preduzeća su zainteresovana za očuvanje životne sredine, ali im pored znanja nedostaju i sredstva koja bi uložili u dodatnu opremu. Kako bi se ovaj problem rešio makar i delimično, potrebno je da se određeni podsticaji opredele za pomoć odgovornoj privredi, kao i da se uloži u zajednička postrojenja sa jedinicama lokalnih samouprava, tamo gde je to moguće. U ovom cilju, NALED sa MINS-om i Udruženjem 3e priprema i Vodič za planiranje i izgradnju postojenja za preradu otpadnih voda koji će sadržati sve neophodne smernice u ovim postupcima, a obuhvatiće i postupak izveštavanja o ispuštenim otpadnim za koji je nadležna Agencija za zaštitu životne sredine.

Kampanja „Mesec voda“ je deo projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji sprovode NALED i RSJP, a finansira USAID. Tokom decembra sve zainteresovane strane imale su priliku da predlože rešenja za unapređenje zaštite voda i pomoć privrednicima da bolje razumeju svoje obaveze i izgrade neophodne pogone za prečišćavanje, a izrađena je i sveobuhvatna Analiza stanja celokupnog sistema otpadnih voda u Srbiji

vest46.png